بیان احساسات

 

بیان احساسات سرزمین آبنات ها                  

 

رزاجان : رفتیمسرزمینآبنبااتهابهماجایزهآبنباتدادنمینیونباماعکسنگرفت .

روژانجان: مینیونبودتوسرزمینآبنباتهانمایشداشتیماونجاآبنباتکندیم؛آبنباتدرستکردیم؛عکسهمگرفتیم .

امیرمهدیجان: رفتیمشهرآبنبات؛آبنباتجایزهگرفتیم؛اتوبوسشادیبودپریدمبالا .

مهبدجان : رفتیمسرزمینآبنباتهاجایزهگرفتیم؛آبنباتدرستکردم.

کیاناجان : رفتیمشهرآبنباتها؛آبنباتجایزهگرفتیماونجادندانپزشکبهمامسواکداد.

آواجان: رفتیمشهرآبنباتهاآبنباتکندیمیهخانمبرامونآبنباتدرستکرد .

رادینجان : رفتیماردویآبنباتها؛آبنباتدرستکردیم؛نخودیهمبودبامینیون .

مانلیجان : رفتیمشهرآبنباتها؛آبنباتروانداختیمتوکیفیکهبهماجایزهدادناونجابچههابودن؛اتوبوسشادیبود .

بارانجان: رفتیماردوبهماآبنباتدادندپریدیمآبنباتکندیمبهماکیفدادنورفتیمآببناتدرستکردیم .

هلیاجان: رفتیمشهرآبنباتهانمایشدیدموآبنباتگرفتیمیهعروسکاییتواتوبوسدیدم .

ترمهجان: رفتیماردویآبنباتی؛عروسکهمبود؛اونجاماشینبود؛کیفانداختمگردنمتابهمنجایزهبدن؛نخودیهمتوماشیننشستهبود .

آرنیکاجان : مارفتیمشهرآبنباتهااونجاخوببودخوراکیخوردیم؛آبنباتهمدادند .

مهیارجان : رفتیمشهرآبنباتهاآرسامنبودمندیررسیدمکلیآبنباتگرفتم .

رزاجان: رفتیمبابچههاآبنباتدرستکردیم؛بعدشزیادآبنباتگرفتیم؛آببناتزردمروبیشتردوستداشتم .

آرادجان: رفتیمنمایشعروسکیدیدیم؛دیگهرفتیمآبنباتدرستکردم؛آقایدکتردندونمونرودید؛بهمونجایزهمسواکداد.

الناجان : رفتیمدستمونباکشبستنبادهنمونآبنباترنگیگرفتیم؛بعدبهمونمسواکدادنباازاونآینهها .


کیانجان : آبنباتگرفتیموباهاشکاردستیدرستکردیم؛قصهآبنباتیشنیدیم؛بعدبهمونآبنباتجایزهدادن .

آواجان : رفتیمآقایدکتردندونهامونرونگاهکردن؛آقایدکتربهمگفتدندونهایمنخیلیخوبه؛بعدآبنباتومسواکبهمونجایزهدادن .

 پرهامجان : رفتیمآبنباتچیدیم؛کیکوآبمیوهخوردیم؛آبنباتومسواکهمجایزهگرفتیم .

پریاجان: بادوستامرفتیماردو؛آبمیوهوکیکخوردیمبعدشکلیآبنباتجمعکردیم؛کاردستیباهاشدرستکردیم؛ بعدشآقایدکتربهمونمسواکجایزهداد .

دیاناجان : رفتیماردوآبنباتها؛رفتیمآبنباتگرفتیم؛بعدکیفبهموندادنتاآبنباتهامونروتوشبریزیم .

مایاجان : رفتیمآبنباتدرستکردیمبعدشکیکوآبمیوهخوردیمآقایدکتردندونهامونرودیدوبهمونمسواکداد .

 


بیان احساسات سرزمین عجایب

                  

 

 آرسام جان:  قطار سوار شدم من به میمون و حیوانات تو تونل سلام کردم ؛خیلی وسیله سوار شدم .

کیان جان: آب میوه و کیک خوردم بعد هواپیما سوار شدم ؛خیلی خوش گذشت. 


سهیل جان: چرخ و فلک صدا دار خیلی خوب بود ؛بعدش برگشتیم بقیه اش رو نمی دونم.

سارا جان: رفتیم هواپیما و قطارو بالن و سرسره سوار شدیم ؛آب میوه و کیک خوردیم ولی قطار بهتر بود.

رزا جان: رفتیم چرخ و فلک سوار شدیم بعدش هواپیما و تونل وحشت ؛ سرسره با تشک که می پریدیم رو دوست داشتم.

آوا جان: رفتیم هواپیما و قطار سوار شدیم ؛ هواپیما دوست داشتم من با محیا هواپیما سوار شدم ؛بعد اونجا خیلی خوش گذشت.

النا جان: من فقط انجا رو دوست داشتم که رفتیم بولینگ و با بالون ؛ ولی قطار رو هم دوست داشتم. 

پارمیسا جان: من بیشتر چرخ و فلک رو دوست داشتم ؛ آب میوه و کیک هم خیلی خوش مزه بود.

محیا جان: تو سرزمین عجایب قطار و چرخ و فلک سوار شدم ؛ سرسره هم سوار شدم . 

مهراد جان: یه عالمه بازی کردم ( چرخ و فلک و استخر توپ ) خیلی خوب بود.

آرکان جان: چرخ وفلک با قطار سوار شدم ؛ استخر توپ با سرسره هم رفتیم ؛ خوراکی هم خوردیم .

پرهام جان: چرخ و فلک ـ اونی که دسته داشت می چرخید؛ رفتیم استخر توپ خیلی خوش گذشت. 

سام جان: قطار سوار شدیم ؛ بازی کردم خوراکی هم خوردم استخر توپ هم رفتم با ماشینی که می چرخید. 

کارن جان: چرخ و فلک سوار شدم با ماشین و قطار اون بازی که می رفت هوا دیگه همین .

آراد جان: بازی کردم ؛ چرخ و فلک و دیدم ؛ ماشین و هواپیما دیدم ؛ استخر توپ هم رفتیم ؛آبمیوه خوردیم .

یاشار جان: رفتیم سرزمین عجایب بازی کردیم قطار و چرخ و فلک سوار شدیم تو استخر توپ بازی کردیم ؛خوراکی هم خوردیم .

هلیا جان: هواپیما سوار شدم با اتوبوس رفتیم سرزمین عجایب ؛ چرخ و فلک سوار شدم قطار هم سوار شدم خیلی خوب بود .

ویانا جان: چرخ و فلک و از اون ماشینی که می چرخید سوار شدم با اتوبوس رفتیم.

دیانا جان: رفتیم سرزمین عجایب بازی کردیم همه چی سوار شدم با دوستام بازی کردم کیک هم خوردم .

ساینا جان: رفتیم سرزمین عجایب ؛ قطار سوار شدم ماشین چرخی سوار شدم ؛ از این چیزا که خیلی صندلی داره شبیه قطاره با چرخ و فلک خیلی خوب بود .

آرنیکا جان: هواپیما و ماشین و از اونا که می چرخید ؛ با چرخ و فلک سوار شدم قطار هم رفتم با توپ بازی خیلی خوش گذشت . 

رزا ابراهیمی عزیز: فرفره رو خیلی دوست داشتم بعدش اون چرخیه ؛جیغ زدیم و خندیدیم .

امیر مهدی جان: فرفره رو اونجوری چرخوندم جیغ زدیم .

آرسام حسینی عزیز: اتوبوس سوار شدیم ؛ جایزه به ما اسکیت دادن .

رادین جان: چرخ و فلک و هواپیما سوار شدم ؛ هواپیما رو دوست داشتم برای اینکه خیلی بالا و پایین می رفت . 

آوا متین عزیز: اتوبوس سوار شدم ؛ ماشین سوار شدم ؛ چرخ و فلک خوب بود چون دمست دارم چرخ و فلک .

باران جان: چرخ و فلک و قطار سوار شدم قطار خوب بود چون که خیلی داد .

مهبد جان: اتوبوس سوار شدم ؛ آبمیوه خوردم ؛چرخ و فلک و دوست داشتم با شروین سوار شدم .

ترمه جان: امروز رفتم با فرشته رفتم چرخ وفلک اصن نترسیدم .

آرمان جان: چرخ و فلک سوار شدم نپریدم اونجا ؛ آبمیوه خوردم .

پرنیان جان: من فرفره و چرخ و فلک سوار شدم ؛ آب خوردم ؛ آبمیوه خوردم با کیک .